YA?AM Haber Girişi : 28 Aralık 2017 17:08

400 çocu?un yapt??? ebru çal??mas? rekorlar kitab?na girdi

Hatay'da may?s ay?nda okul öncesi ö?renim gören 400 çocu?un yapt??? 100 metrekarelik ebru çal??mas? Guinness Rekorlar Kitab?'na girdi.

Vilayetler Hizmetler Birli?i Anaokulu'nda ö?renim gören 400 ö?rencinin may?s ay?nda Antakya'da bulunan bir al??veri? merkezinin otopark?nda veli, ö?retmen, tarafs?z gözlemciler e?li?inde 100 metrekare kuma? üzerine yapt??? ebri çal??mas? Guinness taraf?ndan rekor olarak tescillendi.

Okul Müdürü ?evki Fak?o?lu, gazetecilere yapt??? aç?klamada, ba?vurular? sonras? yap?lan incelemelerin ard?ndan çal??man?n rekor olarak kabul edildi?ini belirtti.

Ö?rencilerin yapt??? çal??man?n Guinness Rekorlar Kitab?'na girmesinden dolay? mutlu olduklar?n? ifade eden Fak?o?lu, "Bu çal??mam?z?n temel amac? okul öncesi e?itime fark?ndal?k olu?turmakt?. Çocuklar?m?z?n neler ba?arabilece?ini gösterdik. Ba?ar?n?n tescillenmesi de bizi onurland?rd?." dedi.

Fak?o?lu, 400 ö?rencinin yapt??? ebru çal??mas?nda 6 ton su, 30 litre boya ve 50 metre uzunlu?unda 2 metre geni?li?inde 100 metrekarelik kuma? kullan?ld???n? an?msatt?.

Defne ?lçe Milli E?itim Müdürü Kemal Gülistan da ö?rencilerin yapt??? çal??man?n rekor olarak kabul edilmesinin gurur verdi?ini söyledi.

Öte yandan, okul müdürü Fak?o?lu, okul aile birli?i üyeleri ve ?lçe Milli E?itim Müdürü Gülistan, Defne Kaymakam? Nevzat ?engök'ü makam?nda ziyaret ederek mutluluklar?n? payla?t?lar.

Kaynak: AA


Kaynak : Trthaber.com.tr

Etiketler : hatay ebru